AKTİVİTELER

EĞİTİMLERİMİZ

A 1 = ELEMENTARY

A 2 = POST ELEMENTARY

B 1 = PRE INTERMEDIATE

B 2 = INTERMEDIATE

C 1 = UPPER INTERMEDIATE

C 2 = ADVANCED

 

A1 Elementary Seviyesi: Beginner seviyesinin bir üst seviyesi olan Elementary seviyesinde olan kiþiler basit ingilizce kalýplarýný bilmektedir. Ýngilizce kelime bilgisi Beginner seviyesine göre daha fazla olup, basit temel kalýplar ile kurulan cümleleri zorlanmadan anlayabilirler.

A2 Post-elementary Seviyesi : Daðarcýðýndaki kelime ve kalýplarla belirli konularda konuþmayý baþarýr. Yavaþ ve açýk bir ifade ile konuþulanlarýn büyük bölümünü anlayabilir. Basit ifadelerle cümleler kurabilir. Metinleri sözlük yardýmý ile okuyabilir ve az da olsa çeviri yapabilir. 

B1 Pre-Intermediate Seviyesi: Bu grupta bulunan kiþiler daha fazla kelime bilgisi ve daha fazla ingilizce kalýbýna hakimdir. Karþýsýnda tane tane konuþan kiþiler olmasý durumunda konuþulan bir çok konuyu rahatlýkla anlayabilir ve zorlanmalarýna raðmen yanýt verebilirler.

B2 Intermediate Seviyesi: Bu grupta bulunan kiþiler intermediate seviye grubunun ortasýnda bulunurlar. Daha fazla kelimeye ve daha fazla ingilizce kalýbýna hakim olduklarýnda anlama konusunda pre-intermediate seviyesindeki kiþiler gibi rahattýrlar. Ancak konuþma konusu devreye girdiðinde pre-intermediate seviyesindeki kullanýcýlardan çok daha iyi durumdadýrlar.

C1 Upper-Intermediate Seviyesi: Bu dil seviyesi Advanced dil seviyesinden önceki seviye ve intermediate seviyesinin son dil seviyesi olup diðer tüm dil seviyelerinden daha iyi durumdadýrlar. Bu dil seviyesindeki kiþiler kendilerine daha çok güvenir ve ana dili ingilizce olan insanlar ile akýcý olarak konuþabilirler. Bu gruptaki kiþiler yurtdýþýna rahatlýkla gidip gelebilirler.

C2 Advanced Seviyesi: Kelime ve gramer bilgisi en üst düzeyde olan seviye grubudur. Bu seviyede olan kiþiler ingilizceyi akýcý derecede konuþabilir, karþýsýndaki kiþi ne kadar hýzlý konuþursa konuþsun anlayabilir ve rahatlýkla ingilizce kitaplarý okuyabilir.

Sakarya'da en iyi Ýngilizce eðitimini biz sunuyoruz. Yerli ve yabancý deneyimli eðitim kadrosu ile sizleri Sakarya'nýn en çok tercih edilen, en köklü dil okuna bekliyoruz. Ve evet %100 konuþma garantisi veriyoruz.

 

Programlarýmýz þöyle;

HAFTA ÝÇÝ PROGRAMLARI PROGRAM SAATÝ 1 KUR SÜRESÝ
 
HAFTADA 3 GÜN
 
10:00 - 13:50 7 HAFTA
16:00 - 18:50 8 HAFTA
19:00 - 21:50 8 HAFTA
HAFTA SONU PROG. PROGRAM SAATÝ 1 KUR SÜRESÝ
CUMARTESÝ - PAZAR 09:30 - 13:20 9 HAFTA
CUMARTESÝ - PAZAR 14:00 - 17:50 9 HAFTA

Sakarya'da en iyi Almanca eðitimini biz sunuyoruz. Yerli ve yabancý deneyimli eðitim kadrosu ile sizleri Sakarya'nýn en çok tercih edilen, en köklü dil okuna bekliyoruz. Ve evet %100 konuþma garantisi veriyoruz.

 

Programlarýmýz þöyle;

 

HAFTA ÝÇÝ PROGRAMLARI

PROGRAM SAATÝ

1 KUR SÜRESÝ

 

HAFTADA 3 GÜN

19:00 -21:50

8 HAFTA

 
 
 

HAFTA SONU PROG.

PROGRAM SAATÝ

1 KUR SÜRESÝ

 

CUMARTESÝ - PAZAR

 

 

09:30 - 13:20

9 HAFTA

 

 

 

14:00-17:50

 

 

 

AÝLE BÝRLEÞÝMÝ

19:00 - 21:50

15 HAFTA

 

15:00 - 17:50

 

 

Sakarya'da en iyi Fransýzca eðitimini biz sunuyoruz. Yerli ve yabancý deneyimli eðitim kadrosu ile sizleri Sakarya'nýn en çok tercih edilen, en köklü dil okuna bekliyoruz. Ve evet %100 konuþma garantisi veriyoruz.

 

Programlarýmýz þöyle;

 

HAFTA ÝÇÝ PROGRAMLARI

PROGRAM SAATÝ

1 KUR SÜRESÝ

HAFTADA 3 GÜN

19:00-21:50

8 HAFTA

CUMARTESÝ - PAZAR

09:30 - 13:20
14:00 - 17:50

9 HAFTA

Sakarya'da en iyi Ýspanyolca eðitimini biz sunuyoruz. Yerli ve yabancý deneyimli eðitim kadrosu ile sizleri Sakarya'nýn en çok tercih edilen, en köklü dil okuna bekliyoruz. Ve evet %100 konuþma garantisi veriyoruz.

 

Programlarýmýz þöyle;

 

HAFTA ÝÇÝ PROGRAMLARI

PROGRAM SAATÝ

1 KUR SÜRESÝ

HAFTADA 3 GÜN

19:00-21:50

8 HAFTA

CUMARTESÝ - PAZAR

09:30 - 13:20
14:00 - 17:50

9 HAFTA

Sakarya'da en iyi Ýtalyanca eðitimini biz sunuyoruz. Yerli ve yabancý deneyimli eðitim kadrosu ile sizleri Sakarya'nýn en çok tercih edilen, en köklü dil okuna bekliyoruz. Ve evet %100 konuþma garantisi veriyoruz.

 

Programlarýmýz þöyle;

 

HAFTA ÝÇÝ PROGRAMLARI

PROGRAM SAATÝ

1 KUR SÜRESÝ

HAFTADA 3 GÜN

19:00-21:50

8 HAFTA

CUMARTESÝ - PAZAR

09:30 - 13:20
14:00 - 17:50

9 HAFTA

Sakarya'da en iyi Rusça eðitimini biz sunuyoruz. Yerli ve yabancý deneyimli eðitim kadrosu ile sizleri Sakarya'nýn en çok tercih edilen, en köklü dil okuna bekliyoruz. Ve evet %100 konuþma garantisi veriyoruz.

 

Programlarýmýz þöyle;

 

HAFTA ÝÇÝ PROGRAMLARI

PROGRAM SAATÝ

1 KUR SÜRESÝ

HAFTADA 3 GÜN

19:00-21:50

8 HAFTA

CUMARTESÝ - PAZAR

09:30 - 13:20
14:00 - 17:50

9 HAFTA

HAFTA ÝÇÝ PROGRAM

PROGRAM SAATÝ

HAFTALIK DERS SAATÝ

1 KUR SÜRESÝ

 

HAFTADA 3 GÜN

19:00-21:50

72

8 HATA

 

HAFTA SONU

14:00-17:50

9 HAFTA

 

SINAV ÝNGÝLÝZCESÝ PROGRAMLARI

Test tekniðine yönelik gramer aðýrlýklý ve her sýnav için kiþiye özel bir program uygulanýr.

Bu programlar kiþilerin dil seviyelerine göre belirlenir.

Eðer seviyeniz, A2-B1 düzeyinde ise Seviye Ýyileþtirme, B2-C1 düzeyinde ise direkt olarak kiþisel eðitim programýna alýnýrsýnýz.

IELTS

IELTS Sýnavý, Ýngilizce?nin kullanýldýðý ülkelerde eðitim almak ya da çalýþmak isteyenlerin Ýngilizce dil seviyelerini deðerlendirmek için yapýlan bir sýnavdýr. Dil becerilerini adil, doðru ve amaca uygun bir þekilde, dünya çapýnda kabul edilmiþ standartlar çerçevesinde deðerlendirir ve baþlangýç seviyesinden en ileri seviyeye kadar tüm seviyelerini kapsar.

Ýki Sýnav Seçeneði
IELTS Sýnavý, Akademik ve Genel Eðitim þeklinde iki çeþittir. Adaylar, eðitim ve profesyonel hedeflerine ve kendilerinden istenilen vize taleplerine göre hangi sýnava gireceklerine karar verirler. Her iki sýnav da konuþma, okuma, yazma ve dinleme becerilerini deðerlendiren dört bölümden oluþur.

Dört Dil Becerisini Deðerlendiren Bir Sýnav
IELTS, dört dil becerisini (dinleme, okuma, yazma ve konuþma) kapsayan görev tabanlý bir sýnavdýr. IELTS adaylarý, sýnavýn dört bileþeni için ayrý not alýrlar. Bu notlarýn ortalamasý genel sýnav notunu oluþturur. Bileþenlerin her biri, belirli bir beceri üzerine yoðunlaþmak için özenle tasarlanmýþtýr.

IELTS 9 Puan Ölçeði
IELTS Sýnavýnda kalma ya da geçme yoktur. Bunun yerine tüm sonuçlar, 9 puan ölçeðinde deðerlendirilir. Bu deðerlendirmede 1 en düþük ve 9 en yüksek puandýr. Adaylara genel bir not verilmesinin yaný sýra, girdikleri Dinleme, Okuma, Yazma ve Konuþma bölümlerinin her biri için not verilecektir

 IELTS Sýnavýný Kabul Eden Kuruluþlar Hangileridir?
ABD, Kanada, Birleþik Krallýk, Yeni Zelanda ve Ýrlanda dâhil olmak üzere pek çok ülkede üniversite ve iþverenler IELTS sonucu talep eder. Dünyadaki pek çok profesyonel kurum, göçmenlik bürolarý ve diðer hükümet kurumlarý IELTS notu ister. 140 ülkede 10.000?den fazla kurum IELTS Sýnavýný tanýr.

 

 • IELTS, her yýl 3 milyon katýlýmcýyla, katýlýmcýsýnýn geleceðini belirleyen sýnavlar arasýnda en çok raðbet görenidir.
 • 140?dan fazla ülkede 10.000 kuruluþ seçim kýstasý olarak IELTS Sýnavýný kullanýr.
 • IELTS Sýnavý 1.100?den fazla lokasyonlarda yapýlýr.
 • Sýnavlar ESL uzmanlarý tarafýndan Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda, Birleþik Krallýk ve ABD?de hazýrlanýr.
 • Sýnavlarda özgün metinler ve materyaller kullanýlýr.

 

TOEFL

TOEFL ( Test of English as a Foreign Language), standartlaþtýrýlmýþ bir test olup, Kuzey Amerika'da konuþulan Ýngilizce'yi anlama yeteneðinizi ölçmektedir. Standartlaþtýrýlmýþ testler çoktan seçmeli sýnavlar olup, pek çok kiþiye uygulanýp bilgisayarlar tarafýndan deðerlendirilir. Bu sýnavlar ABD'de ve tüm dünyada geniþ kapsamlý olarak kolej ve üniversitelere baþvurularda ve profesyonel amaçlý olarak kullanýlmaktadýr. 
 

Test of English as a Foreign Language (TOEFL) adýyla ilk olarak 1964 yýlýnda düzenlenen Yabancý Dil Olarak Ýngilizce Sýnavý, baþlangýçta Amerika Birleþik Devletleri üniversitelerine giriþte istenen bir test iken, günümüzde dünya çapýnda Birleþik Krallýk, Hollanda, Ýsveç, Yeni Zelanda, Avustralya, Singapur ve Malezya?nýn da aralarýnda bulunduðu 130 ülkede 9000?den fazla üniversite ve kurum tarafýndan kabul ediliyor.

 

Amerika Birleþik Devletleri merkezli kar amacý gütmeyen Educational Testing Service (ETS) tarafýndan tasarlanan TOEFL?ýn puan sýnýrlamasý 0 ila 120 arasýnda deðiþiyor. TOEFL sonucuna göre öðrenci ya da çalýþan alacak olan her kurum kendi taban puanýný belirlemektedir.

 

TOEFL, Okuma, Dinleme, Konuþma ve Yazma olarak 4 bölümden oluþur. Sýnava yazýlý olarak katýlabileceðiniz gibi, internet üzerinden de katýlmanýz mümkündür.

 

TOEFL iBT

 Ýnternet aracýlýðýyla düzenlenen TOEFL iBT (internet-based test), süre olarak 3 saat 10 dakika ile 4 saat 20 dakika arasýnda deðiþmektedir. Katýlýmcýlar ayrýca Okuma ve Dinleme aþamalarýndan sonra 10 dakikalýk bir ara verebilirler. TOEFL iBT sýnavlarý yýl içerisinde 50?den fazla düzenlenmektedir.  

TOEFL PBT

 Kaðýt üzerinde yapýlan TOEFL PBT (paper-based test), süre olarak 2 saat 20 dakika ila 2 saat 30 dakika arasýnda deðiþmektedir. TOEFL PBT sýnavý, teknolojik geliþmeler sebebiyle yavaþ yavaþ kullanýmdan kaldýrýlmaktadýr. Günümüzde dünya genelindeki TOEFL sýnavýna giren kiþilerin sadece %4?ü TOEFL PBT?ye girmektedir ve bu sayý giderek azalmaktadýr. Düzenlenme tarihleri, internet üzerinden teste göre çok daha az olan TOEFL PBT hala Türkiye?de düzenlenmektedir.  

 

TOEFL Sýnavýna Hazýrlýk

 Okuma

 

TOEFL sýnavýnda Okuma bölümünde katýlýmcýlara akademik 3 veya 4 adet metin verilir ve bu metinler üzerinden hazýrlanan sorulara yanýt vermeleri istenir. Bu bölümde soru sayýsý 36 ila 56 arasýnda deðiþebilir, bu sebeple Okuma bölümünde katýlýmcýya verilen süre de 60 ila 80 dakika arasýnda deðiþiklik göstermektedir.

 Dinleme

 

TOEFL?ýn Dinleme bölümü, soru ve süre sayýsý açýsýndan deðiþiklik gösterebilmektedir. Katýlýmcýlara 34 ila 51 arasýnda soru sorulur ve soru sayýsý ile dinleme pasajlarýna baðlý olarak 60 ila 90 dakika aralýðýnda cevap süresi tanýnýr. Katýlýmcýlar konuþmalarý, sýnýf tartýþmalarýný ve sohbetleri dinleyerek sorulara yanýt verirler.

 Konuþma

 

Konuþma aþamasýnda, TOEFL katýlýmcýlarý 20 dakikalýk süre içerisinde bilinen bir konu ile ilgili fikir belirtme, okuma ve dinleme görevlerine göre konuþma yaparlar.

 Yazma

 

TOEFL sýnavýnýn Yazma bölümünde süre 50 dakikadýr ve katýlýmcýlardan okuma ve dinleme görevlerine göre kompozisyon yazmalarý ya da bir fikri yazarak desteklemeleri istenmektedir. Yazma bölümünde baþarýlý olmak için gramer hatalarýndan kaçýnmalý ve geniþ bir kelime daðarcýðýnýz olduðunu göstermelisiniz. Bunu yapmak için bol bol pratik yapmalý ve yeni kelime öðrenmelisiniz.

 

TOEFL?da baþarýlý olmak için düzenli ve sistemli bir çalýþma þarttýr.

YDS

Yabancý Dil Bilgisi Seviye Tespit Sýnavý (YDS), Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Baþkanlýðý (ÖSYM) tarafýndan Ýlkbahar ve Sonbahar dönemi olmak üzere yýlda iki defa gerçekleþtirilen bir sýnavdýr. Sýnavýn resmi olarak düzenleniþ amacý, kamu personelinin yabancý dil bilgisi seviyesini tespit etmek olarak belirlenmiþ olsa da, günümüzde yurt içinde neredeyse tüm alanlarda yabancý dil bilgisi seviyesinin temel ölçütü olarak kabul edilmektedir.

 

YDS Dil Seçenekleri

YDS Ýlkbahar Dönemi için Ýngilizce, Almanca, Arapça, Bulgarca, Çince, Danimarkaca, Ermenice, Farsça, Fransýzca, Gürcüce, Felemenkçe, Ýspanyolca, Ýtalyanca, Japonca, Korece, Lehçe, Macarca, Portekizce, Rumence, Rusça, Sýrpça ve Ukraynaca dillerinde yapýlmaktadýr.

YDS Sonbahar Dönemi Sýnavý ise sadece Ýngilizce, Fransýzca, Rusça, Almanca ve Arapça dillerinde yapýlmaktadýr.

Kimler Girebilir?

YDS sýnavýna;

 • Doçent,doktora ve sanatta yeterlilik adaylarý
 • Yüksek lisans programlarýna girecek lisans mezunlarý
 • Bir kurumda çalýþmakta olup dil tazminatý ya da yurt dýþý görev nedeniyle yabancý dil bilgisi düzeyini belirlemek isteyenler
 • Yabancý Dil Bilgisini test etmek isteyenler girebilir.

 

YÖKDiL

Yök-Dil, Yükseköðretim Kurumlarý Yabancý Dil Sýnavý kýsaltmasýdýr. Akademik camiayý ilgilendiren bu sýnav YÖK baþkanlýðý koordinasyonunda Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi iþbirliðiyle düzenlenmektedir. Yök-Dil sýnavýnýn sorularý Ankara Üniversitesi tarafýndan hazýrlanmaktayken sýnav organizasyonu Anadolu Üniversitesince yapýlmaktadýr.

YÖK-DÝL?e eski ÜDS?nin yeni versiyonu da diyebiliriz. Sýnav Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, Saðlýk Bilimleri ve Ýngilizce alanlarýnda yapýlacaktýr. Özellikle akademik kariyer düþünen adaylar YDS?den pek memnun deðildi. Bunun sebebi sýnavýn akademik camiaya hitap etmemesi ve ÜDS?ye göre aþýrý zor olmasýydý. Bu yönden YÖK?e de çok fazla talep gelmiþ ve YÖK deðerlendirmeler sonucunda YDS?den daha kolay olmasý beklenen ve akademik camia için daha belirgin olan bir sýnavý YÖK-DÝL?i 2017 yýlýnda baþlattý.

YÖK-DÝL sýnavýna kimler baþvura yapabilir?
Yüksek lisans ve doçentlik sýnavlarýna baþvurmak isteyen adaylar baþta olmak üzere yabancý dil seviyesini ölçmek isteyen diðer adaylar da bu sýnava baþvuru yapabilir.

Bunun yanýnda üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliði puaný istenen adaylar da sýnava katýlabilir.

 

ERASMUS

Erasmus+ (Erasmus Plus), Avrupa Birliði tarafýndan eðitim, iþ deneyimi ve sportif aktivite gibi alanlarda kiþilerin kendilerini geliþtirmeleri için hazýrlanmýþ bir programdýr. Erasmus, üniversite ve yüksek lisans öðrencilerinin ve eðitim görevlilerinin eðitimlerine yurtdýþýndaki bir üniversitede devam etmelerini saðlamalarý ve yeni iþ olanaklarý elde edebilmeleri amacýyla kurulmuþ bir sistemdir. Erasmus'un saðladýðý yurt dýþý eðitim ve yurt dýþý kariyer olanaklarýna bir yurt dýþý dil okulu ile de adým atabilirsiniz.

2007-2013 yýllarý arasýnda Hayat Boyu Öðrenme Programlarý kapsamýnda uygulanan Erasmus programý, 2014 yýlýndan beri Erasmus+ olarak uygulanmaktadýr. Hayat Boyu Öðrenme ismi altýnda operasyonel olan birçok program (Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig programlarý ile Gençlik Programý ve 5 uluslararasý iþ birliði programý: Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink ve Sanayileþmiþ Ülkelerle Ýþ Birliði Programý) artýk Erasmus+ çatýsý altýnda toplanýyor ve bu sayede Erasmus baþvurularý kiþisel bazda oldukça kolaylaþýyor. Kapsamlý bir öðrenci deðiþim programý olan Erasmus, Erasmus+'ýn bir parçasý olup öðrencilerin yurtdýþýnda bir üniversitede eðitim görmeleri veya yabancý bir þirkette staj yapmalarýna imkan tanýr.

ERASMUS PLUS'IN AMACI

Erasmus+, öðrencilere uluslararasý bir eðitim olanaðý saðlamak ve ülkeler arasýndaki iþ birliðini artýrmak amacýyla oluþturulmuþtur. Akademik deðiþim ve gençlik deðiþim programlarýnýn yaný sýra staj, iþ ve spor alanýnda iþ birliði projelerini de içerir.

ERASMUS'LA  FAYDALANABÝLECEÐÝNÝZ  EÐÝTÝM  PROGRAMLARI

Erasmus+ (Erasmus Plus) öðrenci deðiþim programlarýnýn bir parçasý olarak iki türlü yurtdýþýna çýkabilirsiniz:

 • Bir Avrupa üniversitesinde eðitim alarak
 • Avrupalý bir þirkette staj yaparak

Öðrenciler iki programa da bir defaya mahsus olmak üzere katýlabilirler. Erasmus hibeleri öðrenci baþýna maksimum olarak 24 ay ile sýnýrlýdýr. Yurtdýþý eðitimi yurtdýþý stajý ile birleþtirmek de mümkündür.

PROFICIENCY (YETERLÝLÝK)

Proficiency, çoðunlukla yabancý dilde eðitim veren üniversitelerin yapmýþ olduðu, öðrencilerinin yabancý dillerinin seviyesini belirledikleri sýnavdýr.

Proficiency diðer adlarýyla hazýrlýk atlama/bitirme/muafiyet sýnavý bir yýllýk bilgi birikimi gerektiren bir sýnavdýr. Üniversitelerin ingilizce hazýrlýk bölümlerinde okuyan öðrencilere yýl sonunda yapýlan Advanced düzeyde bir sýnavdýr.

Proficiency sýnavlarý üniversiteden üniversiteye göre deðiþen bir sýnavdýr. Bazý üniversiteler öðrencilerin 4 dil becerilerini (dinleme, okuma, konuþma, yazma) ölçerken bazý üniversiteler speaking sýnavý yapmazlar.

HAFTA ÝÇÝ PROGRAMLARI

PROGRAM SAATÝ

HAFTALIK DERS SAATÝ

1 KUR SÜRESÝ

HAFTA ÝÇÝ

19:00-21:50

6

10 HAFTA

HAFTA SONU

15:00-17:50

6

10 HAFTA

HAFTA SONU PROG. PROGRAM SAATÝ HAFTALIK DERS SAATÝ 1 KUR SÜRESÝ
CUMARTESÝ 15:00 - 17:50 3 32 HAFTA

Bildiðiniz gibi vize evraklarý ve bir çok prosedürlerle uðraþmak gayet stresli ve yorucu bir iþtir. Bizce mutlaka profesyonel vize danýþmanlýðý yardýmý almalýsýnýz. Çünkü her ne kadar "zaten daha önce vize almýþtým, kesin tekrar alýrým" diye düþünüyorsanýz da, bizim tecrübemiz bu tip baþvuruda bulunanlarýn bir çoðunluðunun ne yazýk ki ret ile sonuçlandýðý yönündedir. Çünkü bir kere vize verilmesi, tekrar verileceði anlamý taþýmayacaðý gibi, gideceðiniz ülkenin dilini bilmeniz de size ekstra bir avantaj saðlamaz. Bütün bu bilgiler dâhilinde, bizim tavsiyemiz turist vizesi dâhil ne tür vize alacaksanýz alýn, bu konuda tecrübeli bir firmadan yardým almanýz yönünde. Bilmelisiniz ki, pasaportunuzda bir vize reddi damgasý size geri dönüþü olmayan þeyler kaybettirebilir ve bunun telafisi parayla bile olamayabilir. Bunu riske atmamak ise tamamen sizin elinizde.

Ýngiltere

Amerika

Kanada

Malta

Avustralya

Schengen Ülkeleri

Almanya

Ýspanya

Ýtalya

Fransa

Dil eðitiminde arzu ettiðiniz dil seviyesine daha kolay ve etkili bir þekilde ulaþabilmek için o dilin kullanýldýðý ülkelerde yaþayabilir, bu sayede kurallý bir lisan eðitimi yanýnda, birebir hayatýn içinde pratik yaparak dil becerilerinizi geliþtirebilir, farklý bir kültürle tanýþabilirsiniz.

Bir kez yurtdýþýna gitmeye karar verdikten sonra yurtdýþýnda dil eðitimi ile ilgili çok sayýda alternatif bulunabilir. Yeter ki siz hangi ülkeye gideceðinize karar verin. Bizde sizin ihtiyaçlarýnýza ve bütçenize uygun dil kursu seçeneklerini belirleyelim.

Dil kurslarýna yerleþtirme, sizin ekonomik durumunuz, dil seviyeniz, amaçlarýnýz, tercih ettiðiniz dil programý, eðitim süresi ve size uygun zaman dilimi göz önünde bulundurularak yapýlmaktadýr.

Yurtdýþýnda dil eðitimi üniversiteler ve özel dil kurslarý tarafýndan verilmektedir. Dil okullarýnýn geneli her hafta baþýnda yeni öðrenci kabul etmektedir. Ancak üniversitelerin düzenledikleri kurslar için daha önceden belirlenmiþ bir akademik takvim takip edilmektedir. Kýsa süreli dil kursu seçeneklerinin yaný sýra uzun süreli ve akademik amaçlý kurslar da mevcuttur.

Ortalama 8 ay süren Akademik yýl kurslarýnýn en önemli özelliði daha az ücretle daha fazla eðitim imkaný sunmasýdýr. Bu kurslar katýlýmcýnýn, öðrendiði dilde dilbilgisi, konuþma, yazma, okuma ve dinleme becerilerini geliþtirmeye yöneliktir. Bu programlarýn diðer bir amacý ise katýlýmcýyý lisans veya yüksek lisans eðitimi yapabilecek seviyede dil bilgisine ulaþtýrmak ve üniversitelere yerleþtirmektir.

Dil kurslarýnda verilen programlara baktýðýmýzda 
Genel Ýngilizce kurslarý Beginner - Advanced 
Çalýþtýðý sektöre uygun Ýþ Ýngilizcesi, Yöneticiler için Ýngilizce Programlarý
Ýngilizceyi akademik eðitim yapmak için isteyenlere yönelik TOEFL, IELTS, Sýnav Hazýrlýklarý GMAT, GRE SAT...
Akademik amaçlý Ýngilizce Pre-MBA veya Uzun Dönem Akademik Yýl kurslarý, 
Pratik Amaçlý Ýngilizce ve Özel Amaçlý Ýngilizce programlarý gibi oldukça fazla seçenek bulunmaktadýr.

Ýstenen her seviyede ve farklý amaçlara uygun olarak düzenlenmiþ Ýngilizce kurslarýnda haftada ortalama 15-25 saat, yoðun programlar da ise haftada 25-32 saatlik ders seçenekleri öðrencilere sunulmaktadýr.

Öðrencilerin yurtdýþýnda konaklamalarý içinde ekonomik durum ve tercihleri doðrultusunda çeþitli konaklama seçenekleri sunmaktayýz. Aile yaný, okul kampüsü, yurt, pansiyon v.b.

Anlaþmalý olduðumuz eðitim kurumlarý aracýlýðýyla, isteklerinize ve size en uygun programý belirleyerek en kaliteli hizmeti sunmayý amaçlamaktayýz.

Þirketimiz sizlere sunduðu hizmetlerden dolayý hiçbir ücret talep etmeyecektir. Hizmet bedeli yurtdýþýnda anlaþmalý olduðumuz eðitim kurumundan temin edilmektedir.

Ýngilizce dil eðitimi için gidebileceðiniz harika merkezler:

AMERÝKA: New York, Chicago, Boston, Miami, Fort Lauderdale, San Diego, Los Angeles, Santa Barbara, San Francisco, Seattle, Honolulu.
ÝNGÝLTERE VE ÝRLANDA: Oxford, Manchester, Brighton, London, Bournemouth, Bristol, Cambridge; Hastings, Dublin.
KANADA: Vancouver, Montreal, Toronto.
AVUSTRALYA: Sydney, Perth, Brisbane, Auckland.
MALTA: St. Julian’s.
GÜNEY AFRÝKA: Cape Town.
SÝNGAPUR: Singapur.

Diðer dillerde ise:

Fransýzca için NICE ve PARIS, Ýspanyolca için BARSELONA, MALAGA, QUITO ve KOSTA RIKA, Almanca için MÜNIH, Ýtalyanca için ROMA ve Çince için de SHANGHAI ve PEKIN!

WORK&TRAVEL

 • ABD hükümeti tarafýndan onaylanan, sadece üniversite öðrencilerine özellikle, yaz aylarýnda Amerika'da sezonluk iþlerde çalýþma imkaný sunan bir kültürel deðiþim programýdýr.
 • Work&Travel in USA (W&T) Programý, uluslararasý öðrencilere minimum maliyetle ABD'de çalýþýp para kazanma ve seyahat etme, ayný zamanda ABD'nin yaþam tarzý ve kültürü hakkýnda bilgi edinerek Ýngilizcelerini geliþtirme imkaný sunmaktadýr.
 • WAT programýnýn süresi maksimum 5 aydýr. Yaz tatilinde olmak kaydýyla, 4 ay çalýþýp 1 ay da seyahat etme imkaný saðlar. 4 aylýk çalýþma süresinin sonunda 1 ay turist olarak Amerika'da gezme ve kalma izni verilmektedir.
 • Ögrenciler, Work&Travel programýnda ortalama aylýk 960 USD'den baþlayan maaþ alýrlar. Amerika'da ücretlerin saatlik olarak hesaplandýðýný hatýrlatmak isteriz.
 • Work and Travel, yabancý öðrencilerin minimum harcama ve maksimum özgürlükle Amerika'daki yaþamý keþfetmelerini saðlýyor. Work&Travel programýyla Amerika'ya giden öðrenciler masraflarýný 4 aya varan yaz tatilleri boyunca çalýþarak karþýlayabilirler.
 • Öðrenciler, 4 ay boyunca, Amerika'nýn farklý eyaletlerinde bulunan oteller, tatil köyleri, eðlence merkezleri ve fast food restaurantlarýndaki sezonluk iþlerde saat baþý ücret karþýlýðýnda çalýþabilirler.
 • Sponsor kuruluþumuz, Amerikan Dýþiþleri Bakanlýðý tarafýndan verilen yetkiyle, 1970li yýllarýn baþýndan beri J-1 vize programýný yönetmektedir. Work and Travel programýnýn organizatörü olarak sponsor kuruluþumuz sizin bu deneyime hazýrlanmanýza, tüm evraklarýnýzýn tamamlanmasýna yardýmcý olur ve program süresince servis verir.
 • Programa erken baþvuru durumunda Amerika'da istenilen eyalette ve iþ pozisyonunda çalýþma þansý yükselmektedir.

KÝMLER KATILABÝLÝR?

 • En az orta seviyede Ýngilizce bilen,
 • Tüm lisans ve yüksek lisans öðrencileri. Önlisans öðrencilerinin bir bölümü.
 • Türkiye ye geri döneceklerini belgeleyebilen son sýnýf öðrencileri-döndükten sonra Türkiye’de bir iþyerinde çalýþacaðýna dair belge, evlilik, master vs.-
 • 18-30 yaþlarý arasýnda olanlar.
 • Genel not ortalamasý 4 üzerinden en az 2.00 olanlar.

KÝMLER KATILAMAZ?

 • Orta seviyenin altýnda Ýngilizce bilenler,
 • Açýk Öðretim Fakültesi öðrencisi olanlar
 • 30 yaþýný doldurmuþ olanlar

ÇALIÞILMAYAN ÝÞLER?

Work and Travel USA programýna katýlan öðrenciler aþaðýda listelenen iþlerde çalýþamazlar 

 • Au-Pair
 • Kamp danýþmanlýðý
 • Týpla ilgili branþlar ve hasta bakýmý
 • Uçuþ eðitimi
 • Yolcu gemisi

AVANTAJLARI?

 • Ýngilizcenizi geliþtirme fýrsatý
 • Ýngilizcenizi geliþtirmek için en çok tercih edilen, Ýngilizce konuþulan ülkelerde bulunmaktýr! Bunun içinde en güzel yer Amerika, en uygun, ekonomik ve eðlenceli koþullar da Work&Travel programýdýr! 
 • Ýþ deneyiminizi ve becerilerinizi geliþtirme fýrsatý
 • ABD’de çalýþarak iþ deneyiminizi arttýracak ve C.V. nizi renklendirme fýrsatý bulacaksýnýz. Günümüzde artýk C.V.nizde sadece öðrenim durumunuza deðil, tüm iþ deneyimlerinize ve aktivitelerinize de bakýlmaktadýr. Böyle bir deneyim çok olumlu bir izlenim býrakacaktýr.
 • Farklý kültürler tanýma fýrsatý 
 • Günümüzün gittikçe globalleþen toplumunda yabancý kültürleri tanýmanýn önemi büyüktür. Work&Travel programý, size ABD toplumunun içinde yer alarak Amerikan Kültürünü ve birçok Avrupa ülkesinden ayný programla gelen binlerce öðrenci ile edinilen arkadaþlýklar sonucu bir çok farklý ülkenin kültürünü tanýma olanaðý sunmaktadýr. 
 • ABDye J-1 vizesi ile gidip-dönmek, diðer ülkelere yapacaðýnýz vize baþvurunuzda referans olacak, daha kolay vize almanýzý saðlayacaktýr. 
 • Work and Travel programý, ABD’ye gitmenin ve kalmanýn en ekonomik yoludur. 
 • Work and Travel programý, para kazanmanýn ve biriktirmenin en güzel ve kolay yoludur.
 • WAT programý sayesinde, Dünyanýn çeþitli ülkelerinden yeni arkadaþlýklar edinme fýrsatý yakalayacaksýnýz.
 • Programýn maliyetine program ücreti haricinde eklenecek olan masraflar uçak bileti, vize ücreti, alan vergileri ve giderken yanýnýzda bulundurmanýz gereken miktar harçlýk eklenecektir

ÜCRETLER

Bu ücret haricinde yapýlacak masraflar:

 • 131 USD vize ücreti
 • 700-800 Euro gidiþ-dönüþ uçak bilet ücreti Alaska için uçak bileti 900-1100 civarý olabilir. Gidiþ-Dönüþ tahmini fiyatlarýdýr. Gitmeden 1-2 hafta önce alýnabilir

 

ÜCRETE NELER DAHÝL

 • Amerika’da iþ bulma
 • Tüm posta ve iletiþim masraflarý
 • DS-2019 formu temini
 • Vize danýþmanlýðý
 • Ekonomik uçak bileti temine yardýmcý olunmasý

ÜCRETE NELER DAHÝL DEÐÝL

 • Gidiþ-dönüþ uçak bileti
 • Havaalaný vergileri
 • Vize baþvuru ücreti
 • Yurtdýþý çýkýþ harç pulu
 • Konaklama ücretleri
 • Pasaport Ücreti

ALASKA

ALASKA, 1.524.640 kilometre karelik yüzölçümü ile Amerikanýn en büyük eyaletidir. Buna karþýn 630 bin nüfusu bulunmaktadýr. Alaska, ABD tarafýndan 18 Ekim 1867 tarihinde Rusya’dan yaklaþýk 7.000.000.000a satýn alýnmýþtýr. ABD’nin burayý almasýndaki en önemli etkenler balýk endüstrisi ve petroldür.

Work & Travel Alaska: 
Yerli nüfusun azlýðý, buna karþýlýk yaz mevsiminde ortaya çýkan iþ yoðunluðu sebebi ile bu açýðýn yurtdýþýndan üniversite öðrencileri ile kapatýlmasý öngörülmüþtür. Bu iþler seafood processing olarak adlandýrýlan, deniz mahsullerinin yenebilir hale getirildiði büyük fabrikalardaki temizleme, paketleme gibi iþlerdir. 

Çalýþma Þartlarý:
Çalýþma þartlarý genellikle aðýrdýr, çalýþma ortamlarýnýn ýslak ve soðuk olmasý ile birlikte, çalýþanlardan uzun süre aralýksýz çalýþabilmeleri ve bazý iþlerde de aðýr yük kaldýrabiliyor olmalarý istenmektedir. Çalýþma þartlarýný aðýr bulup iþten ayrýlma durumunda hem siz hem de iþvereniniz maðdur olacaðýndan gitmeden önce bu konuya dikkat edilmesi gerekmektedir. Konaklama, iþverenler tarafýndan saðlanýr. Bunk-bed tarzý odalarda kalýnýr. Bu odalarda ranza ve dolap bulunur. Genellikle 2-4 kiþi kalýnýr. Genel olarak çalýþanlardan aylýk 150 gibi düþük bir kira istenir. Yiyecek ise ücretsiz ya da çok düþük fiyatla çalýþanlara saðlanmaktadýr.

Neden Alaska? 
Kýsaca para diyebiliriz!!! Minimum çalýþma ücreti diðer eyaletlerde 5.5 olmasýna karþýn Alaska’da 7.15 dýr. Ayrýca, bilindiði gibi over-time Haftada 40 saat üstü her saat fazla mesai olarak adlandýrýlýr ve fazla mesaide alýnan ücret normal saat ücretinin 1,5 katýdýr. Örneðin saat ücreti 8 olan bir öðrencinin 41. saatteki çalýþma ücreti 12 olur. imkaný diðer eyaletlerde fazla olmamasýna karþýn Alaska’da haftada 100 saate kadar çalýþma imkanýnýz olmasýndan dolayý ortalama 55-60 saat mesai yapma imkaný bulunabilir. Böylece saat ücreti 8 olan bir öðrenci ,haftada 100 saat çalýþarak bir haftada 940, ayda 3760 dolar kazanabilir. Ayrýca sosyal yaþamýn kýsýtlý olmasý ve yoðun çalýþma þartlarý nedeni ile çok fazla para harcanmamaktadýr. Dolayýsýyla öðrencilere para biriktirme þansý doðmaktadýr! Nitekim, çoðu arkadaþýmýz 4 ayýn sonunda 8000-10000 civarý para ile gelmiþlerdir. 

Work & Travel Alaska katýlýmcýlarý, diðer eyalete gidecek katýlýmcýlarýn ödedikleri uçak bilet fiyatlarýna oranla 150-250USD daha fazla ödemeyi göze almalýdýr. Dolayýsý ile program maliyeti hesaplanýrken Work & Travel Alaska katýlýmcýlarýnýn bu fiyat farkýný göz önünde bulundurmalarý gerekir.

Banka Hesabi Açma
Banka hesabi açtýrmak için gerekli evraklar;
- Pasaport
- Sosyal guvenlik numarasi ( SSN )
- Calisilan Isyeri Sozlesmesi

Ornek Paycheck

Sosyal Güvenlik Numarasý

Amerika'da yasal olarak çalýþmak için sosyal güvenlik numarasý gerekmektedir. Bu numara, Amerikan hükümetinin þirketlerin vergi ödemesini ve kimlik tespiti için takip ettikleri bir sistemdir. Türkiye’deki TC kimlik numarasý ve vergi kimlik numarasýnýn birleþtirilmiþ ve daha geliþmiþ uygulamasý diyebiliriz.

En yakýn Sosyal Güvenlik Ofisini bulmanýz için, ücretsiz olan 1-800-772-1213 hattýndan veya internetten http://www.ssa.gov adresinden ulaþabilirsiniz.

Gerekli evraklar 
- Pasaport fotokopisi
- DS2019 fotokopisi
- I-94 fotokopisi

Not: I-94 formu uçakta dolduracaðýnýz bir formdur.

Amerika’ya giden öðrenciler sosyal güvenlik numarasý almak zorundadýr. Numara sizin çalýþma ve oturma iznini almanýzý saðlar. S.G. Numarasý için Oryantasyon sýrasýnda baþvuru yapabileceðiniz gibi, gittikten sonra da Sosyal Güvenlik Ofislerine baþvuru yapabilirsiniz. Sosyal güvenlik ofislerini gittiðiniz her yerde hatta küçük kasabalarda dahi bulabilirsiniz. Baþvurunuzu yaptýktan sonra numaranýz Ýþverenin olduðu adrese 10-15 gün içerisinde postalanacaktýr.

 

Pasaport ve J-1 Vizesi
ÝLK DEFA UMUMA MAHSUS( LACÝVERT ) PASAPORT ALACAK VEYA VAR OLAN PASAPORTUNU UZATMAK ÝSTEYEN ÞAHISLAR ÝÇÝN GEREKLÝ EVRAKLAR

a- Nüfus cüzdanýnýn aslý ve fotokopisi
b- Yeni alacaklar için 4, var olan pasaportunu geçerli bir nedenden dolayý deðiþtirilmek zorunda olanlar için 3 fotoðraf, pasaportunu uzatmak (temdit ) isteyenler 3 adet fotoðraf
c- Ýstenen süreye göre maliye veznelerine yatýrýlacak para karþýlýðýnda alýnan harç makbuzu
d-Pasaport bürolarýndan alýnacak form doldurularak yeni alacaklar, pasaportunun süresini uzatacak veya deðiþtirecek olanlar ilk üç maddede belirtilen evraklarla ilçelerinin pasaport bürolarýna müracaat edeceklerdir.

* Yukarýda kýsaca pasaport müracaatý için istenen evraklar belirtilmiþtir. Detaylý bilgi almak isteyenler aþaðýdaki bilgileri okuyabilirler.

UMUMA MAHSUS (Lacivert) PASAPORT MÜRACAATINDA GEREKLÝ BELGELER

1. Ýlk defa Normal (lacivert) pasaport almak veya var olan pasaportun süresinin uzatýmý iþlemi için;

*Nüfus cüzdanýnýn aslý ve (ön ve arka yüzü) fotokopisi. nüfus cüzdanýnda T.C Kimlik Numarasý (vatandaþlýk numarasý) yoksa ( internetten çýktý alýnarak ) temin edilerek gelinecektir. 
*Yeni pasaportlar için 4 adet, temditler (uzatma) için 3 adet 4.5 x 6 cm ebadýnda (bazý ülkeler fotoðrafýn arkasýnda beyaz fon istemektedir) vesikalýk fotoðraf. Fotoðraflar son durumu tespit eden, cepheden çekilmiþ þapkasýz ve güneþ gözlüksüz olmalýdýr. Kadýnlar için; çehrenin tam olarak görülmesini mani olmayacak þekilde, baþýn saç diplerinden itibaren bir örtü (çarþaflý fotoðraflar kabul edilmemektedir) ile baðlanmýþ olarak çekilmiþ olan fotoðraflar da kabul edilir. 
Maliye bakanlýðýnca her yýl belirlenen Pasaport cüzdan bedeli (bu ücret pasaport bürolarýnca alýnmaktadýr ve temditler=süre uzatýmý için pasaport cüzdan bedeli istenmez) ve talep edilen sürelere göre belirlenmiþ pasaport harcý alýnýr (vergi dairelerine yatýrýlýr). Temdit edilmek istenen pasaportlarda var olan 6 aydan fazla süre istek üzerine yeni harç tutarýndaki sürenin üzerine eklenir. 
*18 YAÞINDAN KÜÇÜKLER ÝÇÝN Reþit olmayan ( 18 yaþýndan küçük ) çocuklar ve mahcurlular (kendini temsil etme yetisine sahip olmayan) için her pasaport iþleminde noterden muvafakat name alýnacaktýr.Mahcurlular için mahkemenin bir kiþiyi vasi tayin etmesi gerekmektedir.Mahcurlularda ( akýl noksanlýðý ) muvafakatý vasi tayin edilen kiþi verecektir.Anne - babalarý tarafýndan çocuklarýyla beraber yapacaklarý pasaport müracaatlarýnda, çocuk kendi baþýna pasaport alacaksa anne - baba ikisi de, anne - babadan birinin pasaportuna iþlenecekse diðer tarafýn vereceði noterden tasdikli muvafakat name ile müracaat etmeleri gerekmektedir.
*PASAPORT ALMAK ÝÇÝN NEREYE MÜRACAAT EDÝLÝR? Ýlçe Emniyet Müdürlüklerinden alacaklarý formu doldurup yukarýda sayýlan belgeler ile birlikte ikamet edilen Ýlçe Emniyet Müdürlüðü Pasaport Büro Amirliðine, pasaport alacaklarýn ve refakate kaydolacaklarýn þahsen müracaat etmesi gerekmektedir. 
*Ayrýca kiþilerin özel durumlarýna göre deðiþik belgeler (Ör: Ayrýntýlý Nüfus Kayýt Örneði) istenebilir. Bulgaristan göçmenlerinden ilk defa pasaport isteklerinde

*Ayrýntýlý Nüfus Kayýt Örneði istendiði gibi… 
Hazýr olan pasaportun teslim alýnmasý: Teslim edilme aþamasýna gelmiþ pasaportlarý hak sahipleri kendileri veya noterden vekalet verdikleri bir þahýs teslim alabilir.18 yaþýndan küçük çocuklarýn pasaportlarýný anne - baba veya vasisi veya noterden vekalet verilen her hangi bir kiþi alabilir. Vekaletle olsa bile kimse baþkasýnýn yerine umuma mahsus ( lacivert ) pasaport müracaatý yapamaz.

Normal pasaportun süresini uzatmak veya ilk defa pasaport almak için 4 adet yeni çekilmiþ (cepheden) fotoðrafý nüfus cüzdanýnýn aslý ve (ön ve arka yüzü) fotokopisi ile birlikte ikamet edilen Ýlçe Emniyet Müdürlüðüne þahsen müracaat edilmesi gerekir. Pasaportlar genelde bir hafta içinde verilir. Yaz aylarýnda yoðunluk yaþandýðýndan, pasaport baþvurularýnýn normalden biraz daha önce yapýlmasýný tavsiye ederiz.

2005 yýlýnda belirlenen ve hala geçerli olan pasaport cüzdan bedeli ve harçlarý da þöyledir:

6 aya kadar olanlar ________________________ 80.80 YTL. 
1 yýl için olanlar ___________________________ 115.40 YTL. 
2 yýl için olanlar ___________________________ 194.70 YTL. 
3 yýl için olanlar ___________________________ 278.30 YTL. 
3 yýldan 5 yýla kadar olanlar _________________ 394.40 YTL. 
Cüzdan Bedeli ____________________________ 66 YTL.

Kaynak: Ýstanbul Emniyet Müdürlüðü www.iem.gov.tr

J-1 Vizesi
J-1 vizesi için baþvuruda bulunurken DS-2019 formunu, pasaportunuzu ve vize baþvuru formunuzu yanýnýzda bulundurmanýz gerekmektedir. J-1 vizesi için baþvuruda bulunurken ve ABD'ye girerken minimum 475$ olduðunu ispatlamanýz gerekmektedir. Vizeye baþvurmadan önce randevu almanýz gerekmektedir ve bir süre beklemeniz gerekebilir. Mümkün olduðunca erken vizeye baþvurmanýz önemlidir.

DS-2019 formu, pasaport ve J-1 vizenizin ABD'ye girerken yanýnýzda bulunmasý gerekmektedir. Bu dokümanlarýn ikiþer adet fotokopisini çekiniz. Belgelerin birer kopyasýný ülkenizde býrakýnýz, diðerlerini asýllarýndan ayrý olarak bagajýnýza koyunuz. J-1 vizenizde ne yazdýðýndan baðýmsýz olarak DS- 2019 formunda yer alan baþlama tarihinden en fazla iki hafta önce ABD'ye girebileceðinizi unutmayýnýz.

Vize danýþmanlýðý firmamýzýn tecrübeli kadrosu tarafýndan ücretsiz olarak verilmektedir. Çekinmeden arayabilirsiniz.
Örnek J-1 Vizesi

Sýkça Sorulan Sorular
Work And Travel programýnýn avantajlarý nelerdir?
-Ayda $600-$1500 kazanabileceksiniz. 
-Ýngilizcenizi geliþtirebileceksiniz.
-Amerika ve diðer kültürleri tanýma fýrsatý bulacaksýnýz.
-Hem çalýþabilecek hem de tatil yapabileceksiniz.
-Tüm dünyadan arkadaþ edineceksiniz.
-C.V. nizi renklendireceksiniz.

Amerika'ya gittiðimde 2. iþte çalýþabilir miyim veya iþimi deðiþtirebilir miyim?
Sizi iþ konusunda sýnýrlayan hiçbir kural yok. Ýstediðiniz sayýda iþte çalýþabilirsiniz. 2,3 hatta 4 iþte çalýþan WAT katýlýmcýlarý olmuþtur. Dilerseniz iþinizi çok kolay bir prosedür sonucu deðiþtirebilirsiniz.

Arkadaþlarýmla ayný yerde çalýþabilir miyim?
Arkadaþlarýnýz ile iþe baþlama tarihiniz ayný ise ayný yerde çalýþabilmeniz kesin diyebiliriz. Farklý tarihler olursa firmamýz, sizin ayný yerde çalýþabilmeniz için elinden geleni yapacaktýr. Sizden 1-2 hafta önce giden arkadaþýnýz gittiði yerde size de iþ bulabilir. Dolayýsýyla ayný yere arkadaþýnýz sayesinde de gidebilirsiniz.

Dil kurslarýna katýlabilir miyim?
Gittiðiniz yere yakýn olan bir kurs varsa katýlmanýz daha kolay olacaktýr. Dil kursuna katýlmanýz konusunda sizi kýsýtlayan bir kanun yok.

Saðlýk ve kaza sigortasýný kendimiz mi yaptýrýyoruz?
DS-2019 formu size tüm saðlýk sigortanýzý saðlar. Bununla ilgili ayrýntýlý bilgiyi New York'ta alacaðýnýz ücretsiz Oryantasyon programý sýrasýnda veya bizden alabilirsiniz.

Programa Ne Zaman Baþvurmalýyým?
Programa erken baþvurmak sizin için avantaj saðlar. Amerika'da iþverenler eleman alýmlarýný þubat ayý sonrasýnda yapmaktadýr. Erken baþvurmak sizi konsoloslukta oluþacak sýra ve diðer konulara karþý avantajlý kýlacaktýr.

Vize!!!
Öðrencilerin en çok sorduklarý sorularýn baþýnda olduðu için uzun bir yer ayýracaðýz. Work and Travel katýlýmcýlarý Amerika'da iþleri bulunduktan sonra DS-2019 formuna baþvurabilir. DS-2019 formunuz geldikten sonra vize görüþmesi için randevu alýrsýnýz. Bunun öncesinde firmamýz danýþmanlarý ile belgeleriniz itina ile hazýrlanýr. Ardýndan vize görüþmesine ön hazýrlýk olarak Ýngilizce görüþme yapýlýr. 
Vize Görüþmesi sýrasýnda hangi firmadan gittiðinizin veya kimin referansý ile gittiðinizin hiçbir önemi yoktur. En önemli faktör sizin not ortalamanýzdýr. Vizeye dýþardan etkisi olabileceðini iddia eden kiþi veya firmalardan lütfen uzak durun.

Ne kadar cep harçlýðý almam gerekir?
Bizim ve programa katýlan diðer arkadaþlarýn tavsiyesi 300-500 USD arasýnda bir miktarý yanýnýzda götürmenizdir. Bunun nedeni; Amerika'daki iþinize baþladýktan yaklaþýk 10 gün sonra ilk maaþýnýzý alabiliyor olmanýzdýr. Dolayýsý ile cep harçlýðýnýz sizin için ilk hafta hayat giderlerinizi karþýlamanýz için gerekli olacaktýr.

Uçak Bileti;
Uçak bileti konusunda firmamýz sizin için en uygun olan fiyatý bilet satýþý yapan firmalardan temin etmeye çalýþýr. Siz daha uygun fiyat bulmanýz durumunda kendi biletinizi kendiniz alabilirsiniz.

Amerika'ya gitmeden önce iþ hakkýnda bilgim olacak mý?
Size gelen iþ kabul formunda iþ ile ilgili tüm ayrýntýlarý görebileceksiniz. 
Örneðin;
- Ýþ yeri irtibat bilgileri
- Sizi kabul eden iþveren isim ve irtibat bilgileri
- Ýþe baþlama ve ayrýlma tarihiniz
- Saat baþý alacaðýnýz ücret
- Çalýþma gün ve saatleri
- Kalacak yer hakkýnda bilgi
Ýþinizi kendiniz bulmamýz durumunda Amerika'da çalýþmak için gerekli olan DS-2019 formunuzu bizden veya yetkili herhangi bir firmadan temin etmeniz gerekir. Bu durumda iþ ile ilgili tüm ayrýntýlarý siz bildiðiniz için sadece vize konusunda danýþmanlýk ihtiyacýnýz olabilir. Firmamýz danýþmanlarýndan ücretsiz olarak hiç çekinmeden yardým alabilirsiniz.

Tutuklandým, Ne Yapmam Gerekiyor?
Amerika'da bulunduðunuz süre boyunca Amerika yasalarýna tabisiniz ve Amerika vatandaþlarýna tanýnan bazý haklara da sahipsiniz. Ne ile suçlandýðýnýzý bilmeye hakkýnýz var. Sessiz kalma ve sorulara cevap vermeme hakkýna da sahipsiniz. Suç iþlemekle yargýlanan hiç kimse suçu iþlediðini itiraf etmeye ve kendi aleyhinde delil sunmaya zorlanmaz. Bunun yaný sýra, yetkisi olmadýkça polis memurunun sizi aramasýna izin vermeme hakkýna da sahipsiniz.

Bir avukat tarafýndan temsil edilme hakkýnýz var. Eðer kendinize bir avukat tutamýyorsanýz, size bir savunma avukatý atanacaktýr. Mahkeme tarafýndan belirlenen kefalet ücretini ödeyerek hapisten çýkabilir ve duruþma süresini bekleyebilirsiniz.

Suçunuz ispatlanmadýkça, suçsuz kabul edilirsiniz. Siz suçsuz olduðunuzu ispatlamak zorunda deðilsiniz ancak karþý taraf sizin suçlu olduðunuzu kanýtlamak zorundadýr. Çoðunlukla, bir avukatla veya CETUSA yetkilisi ile görüþmeden, size yöneltilen ithamlara cevap vermemelisiniz.

Eðer kefaletinizi ödeyemiyorsanýz çoðu nezarethane ve Polis Merkezi'nin yakýnýnda bulunan kefalet aracýlarý size küçük bir ücret karþýlýðýnda yardýmcý olabilirler. Mahkemenin belirlediði kefaletin küçük bir kýsmýný (yaklaþýk %10'nu) siz ödersiniz, geri kalan kýsmýný ise aracý sizin yerinize ödüyor. Sorgu sonucunda suçsuz bulunmanýz halinde kefaletiniz size geri ödenir. Sponsor kuruluþumuzun servis veren þirket avukatlarý yoktur. Ancak Sponsor kuruluþumuz size yasal haklarýnýzýn bildirilmesinde ve uygun kiþilere yönlendirmede yardýmcý olabilir.

Acil bir durumdan dolayý ülkeme dönmem gerekiyor. Uçak biletimi nasýl deðiþtirebilirim ve nasýl bir prosedür izlemem gerekir?
Dönüþ biletinizi deðiþtirmek için doðrudan havayolu þirketini aramanýz gerekmektedir. 
Amerika'ya tekrar dönerek Internship programýna devam etmek istiyorsanýz iki alternatifiniz var.

1.Sponsor kuruluþumuz ofisine giderek DS-2019 formunuzu yetkiliye imzalatabilirsiniz.
2.Eðer uçuþunuz erkense ve hemen gitmeniz gerekiyorsa, ülkenize döndüðünüzde DS-2019 formunuzu Sponsor kuruluþumuza fakslayabilirsiniz. Yetkililer fakstaki formunuzu imzalayarak "iyi hal" kaðýdý ile birlikte size geri fakslayacaktýr.

Ýþveren maaþ ödemesi yapmýyor. Bana nasýl yardýmcý olabilirsiniz?
Durumunuz hakkýnda detaylarý bildirmeniz gerekiyor. Sponsor kuruluþun yetkilisine þu bilgileri vermeniz gerekir:

- Alacaðýnýz ücret ne kadar? 
- Ödemesini alamadýðýnýz iþ saatlerinde çalýþtýðýnýzý kanýtlayan bir belge ya da doküman var mý? 
- Ýþvereninizin iletiþim bilgileri (þirket ismi, telefon ve faks numarasý, vs.) 
Verdiðiniz bilgiler doðrultusunda durum incelenecek ve geliþmeler size iletilecektir.

Ýþten ayrýlmak istiyorum. Haklarým nedir, ne yapmam gerekiyor?
Work and Travel programýnda iþinizi deðiþtirebilirsiniz. Ýþ yerinden ayrýlmadan önce kesinlikle Council Exchanges'e iletmeniz gerekiyor, durumunuz uygun görülürse iþinizi deðiþtirmenize izin verilir. Ýþten ayrýlmadan iki hafta önce iþvereninize haber vermeniz gerekiyor.

Ev sahibimle problemim var. Fazla kira alýyor, depozitoyu geri ödemiyor, vs. Ne yapmam gerekiyor?
Bulunduðunuz þehirdeki yerel Ticaret Odasý veya Emlak Þubesi ile irtibat kurmanýz gerekiyor. Bunun yaný sýra, iþvereniniz de sizi yönlendirebilir. Kirada bulunduðunuz sürece ödediðiniz her þeyin dekontlarýný ve kopyalarýný saklayýn. Problemleri çözememeniz halinde bir avukata danýþabilirsiniz.

Param bitti; sponsor kuruluþtan kredi almam mümkün mü?
Sponsor kuruluþumuzun kredi politikasý duruma göre farklýlýk gösterir. Sadece öðrencinin tüm parasýný çaldýrmasý gibi olaðanüstü durumlarda kredi verir. Onun dýþýnda kira ödemesi, depozito gibi harcamalar için kredi verilmez.

Daha önce hiç iþ deneyimim yok, CV’de neden bahsetmeliyim?
Ýþe baþvururken geçmiþte yaptýðýnýz herhangi bir iþten bahsedebilirsiniz. Mutlaka tam zamanlý veya maaþlý bir iþ olmak zorunda deðil. Özel ders vermek, bebek bakýcýlýðý yapmak veya gönüllü çalýþmalarda bulunmak da iþ deneyimi olarak yazýlabilir.

Amerika'daki yabancýlarýn da yararlanabileceði Sosyal Güvenlik Hizmetleri var mý?
Birçok ülkeden farklý olarak Amerika'da bir ulusal saðlýk sistemi yoktur. Bu nedenle Amerika'ya gelen herkesin hastalýk, kaza gibi harcamalarý kapsayan özel saðlýk sigortasýnýn bulunmasý gerekir. Sponsor kuruluþumuz, sizi standartlara uygun bir sigorta kapsamýna aldýrmak için gerekli yönlendirmeleri yapacaktýr.

Gerektiðinde nasýl doktor bulabilirim?
Doktor bulabilmek için aþaðýdaki web sitelerini ziyaret edebilirsiniz.. 
- http://www.healthfinder.gov 
- http://www.hospitalselect.com 
- http://www.healthnexus.com 
- http://www.surgeengeneral.gov 
- http://www.healthonline.com 
Bu web siteleri sayesinde hastanelerin ve doktorlarýn irtibat bilgilerine ulaþabilirsiniz. Eðer durum acil deðilse, muayene ücretleri hakkýnda bilgi almayý unutmayýnýz. Ayrýca alacaðýnýz randevulara sadýk kalmanýz önemlidir.

Hastalandýðýmda muayene için nereye gitmeliyim?
Eðer durumunuz acil deðilse, uzman bir doktora veya yerel bir kliniðe gidebilirsiniz. Unutmayýn ki hastanelerin acil bölümü hem çok pahalýdýr, hem de saðlýk sigortanýzýn olmasýný zorunlu tutacaklardýr. Pratisyenler ve klinikler, hastanelerin acil servislerine oranla daha ucuzdur ve acil olmayan durumlarda tercih edilmelidirler.

Amerika'ya gelirken yanýmda reçeteli ilaç getirebilir miyim, Amerika'da reçete alabilir miyim?
Eðer kullandýðýnýz ilaçlar kontrol altýnda kullanýlmasý gereken ve uyuþturucu madde içeren ilaçlarsa (öksürük þurubu, kalp ilacý, uyku ilacý vs) Amerika'ya gelirken bütün bu ilaçlarýn reçetelerini getirdiðinize emin olmalýsýnýz. Çünkü Amerika'da doktor kontrolünden geçmedikçe bu ilaçlar için reçete alamazsýnýz. Ülkenizden gelirken, doktorunuzdan ilaçlarý doktor kontrolünde aldýðýnýza ve saðlýnýz için þart olduðuna dair Ýngilizce bir belge de getirmelisiniz.

Saðlýk sigortamýn süresini uzatmam gerekiyor mu?
Saðlýk sigortanýz, DS-2019 formunuzda belirtilen tarihleri ve program bitiþindeki 30 günlük gezi süresini de kapsar. Dolayýsýyla Work and Travel programýnda sigortanýzýn süresini uzatmanýz gerekmez.

Amerika'da oto kiralamak için yaþ sýnýrý nedir?
21 yaþýn altýndaki kiþiler Amerika'da araba kiralayamazlar.

Amerika'da araba kullanmam için ne tür bir ehliyete sahip olmalýyým?
Araba kullanmak için gereken belge her eyalete göre deðiþiklik gösterir. Çoðu eyalette ülkenizden getirdiðiniz uluslararasý sürücü ehliyetiniz geçerlidir. Bununla birlikte bulunduðunuz eyaletin sürücü belgesinden edinebilirsiniz. Daha detaylý bilgiyi yakýnýnýzdaki DMV ofislerinden (Department of Motor Vehicles) alabilirsiniz.

Hasar sigortasý araba kazasýný da karþýlar mý?
Hayýr. Hasar sigortanýz ancak birini yaralamanýz veya onun mülküne zarar vermeniz durumunda geçerlidir. Araba veya herhangi bir motorlu taþýtla yaptýðýnýz hasarlarý kapsamaz.

Araba almak mý yoksa kiralamak mý daha avantajlýdýr?
Bu Amerika'da nerede yaþadýðýnýza ve ne kadar süre kalacaðýnýza göre deðiþir. Eðer þehir dýþýnda uzak bir bölgede yaþýyorsanýz araba almanýz çok avantajlý olabilir. Ama eðer toplu taþýmanýn geliþmiþ olduðu büyük bir þehirde yaþýyorsanýz, ulaþýmýnýzý saðlamak için araba almanýza gerek yoktur. Amerika'da üç aydan kýsa bir süre kalacaksanýz, araba almanýzý önermiyoruz. Çünkü, arabanýn alým satým iþlemlerine harcadýðýnýz para ve zaman size saðladýðý kazançtan daha fazlaya gelir.

Sosyal Güvenlik Kartým sponsor þirketin adresine yollanacaktý; ancak henüz elime ulaþmadý. Ne yapmam lazým? 
Eðer iþlemleriniz sýrasýnda Sponsor kuruluþun adresini kullandýysanýz sponsor þirketi telefonla arayýp isminizi verirseniz, ulaþýp ulaþmadýðýný öðrenebilirsiniz. Genelde baþvurduktan sonra kartýnýzý almanýz en az 14 iþ günü sürer.

Eðer iþlemleriniz sýrasýnda Sponsor kuruluþun New York ofisinden farklý bir adres kullandýysanýz 1-800-772 1213 numaralý telefondan Sosyal Güvenliði arayýp baþvurunuzun ne aþamada olduðunu öðrenebilirsiniz. Eðer kaydýnýz bulunamazsa yeniden baþvuru yapmanýz gerekir.

Sosyal güvenlik kartý için baþvururken sosyal güvenlik merkezi ile bazý sorunlar yaþýyorum ne yapmam gerekiyor?
Telefon ile Sponsor kuruluþumuzu arayýp yetkiliye aþaðýdaki bilgilerinizi verirseniz size yardýmcý olacaktýr. 
- Ýsminiz 
- Telefon numaranýz 
- Problem yaþadýðýnýz Sosyal Güvenlik Merkezi'nin adresi, telefonu, faksý 
- Konuþtuðunuz Sosyal Güvenlik yetkilisinin ismi. 
Sponsor þirketteki yetkili kiþi probleminizle ilgili araþtýrmada bulunup en kýsa zamanda sizi bilgilendirecektir.

Daha önce Amerika'da çalýþtým. Tekrar Sosyal Güvenlik Kartý için baþvurmam gerekiyor mu? 
Hayýr. Sosyal Güvenlik Numarasý ömür boyu geçerlidir. Dolayýsýyla daha once aldýðýnýz Sosyal Güvenlik Numaranýz geçerlidir ve gerekli belgeleriniz (DS-2019 formunuz) bulunduðu sürece ayný numarayý kullanabilirsiniz. Kartýnýzý kaybetmiþ olsanýz bile, eski Sosyal Güvenlik Kartýnýzý yeniden çýkartabilirsiniz.

Hangi vergileri ödemem gerekiyor?
Sosyal Güvenlik Vergisi, Saðlýk Vergisi (FICA) veya Ýþsizlik Vergisini (FUTA) ödemeniz gerekmiyor. Eðer iþvereniniz maaþ bordronuzdan yanlýþlýkla FICA ve FUTA vergilerini de kesmiþse, paranýzýn geri ödenmesini talep edebilirsiniz.

Vergi iademi gelecek sene almak için hangi formlara ihtiyacým var?
Federal vergiler için doldurmanýz gereken form 1040NR-EZ. Bu formun yaný sýra yýl sonunda iþvereninizden W-2 formu da almanýz gerekiyor. Eðer herhangi bir eyalet veya yerel vergi ödediyseniz, gerekli eyalet ve yerel vergi formlarýný da edinmelisiniz.

Gerekli vergi iade formlarýný nereden alabilirim?
Bütün federal vergi formlarýný IRS'nin web sitesinden alabilirsiniz: (http://www.irs.ustreas.gov) Federal vergi formlarý için, Amerika'daki telefon rehberlerinin mavi sayfalarýndan eyaletteki vergi bürosunun adresini bulabilirsiniz. Yerel kütüphaneler ve postanelerde de federal eyalet ve yerel vergi formlarýný bulabilirsiniz.
Vergi iade formlarýnýn doldurulmasý konusunda Türkiye'ye döndükten sonra bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Amerika dýþýna seyahat etmeyi düþünüyorum nasýl bir prosedür izlemem gerekiyor?
Eðer Amerika dýþýna seyahat edip programa devam etmek için Amerika'ya yeniden dönmeyi düþünüyorsanýz DS-2019 formunuzu seyahatinizden en az 2 hafta önce, seyahat tarihlerinizi, adresinizi ve telefon numaranýzý da belirterek özel bir posta þirketiyle (FedEx, DHL, vs), Council Exchanges'in aþaðýdaki adresine postalayýn:

Çalýþma iznim bittikten sonra Amerika'da kalarak seyahat etmek istiyorum. Bu mümkün mü? 
Evet, DS-2019 formunuzda belirtilen bitiþ tarihinden sonra,30 gün daha seyahat etmek için kalabilirsiniz..
Çalýþma iznimi uzatmak istiyorum, ne yapmam lazým? Work and Travel programýna kayýtlý öðrencilerin DS-2019 formunda belirtilen tarihe kadar çalýþma izinleri vardýr. DS-2019 formunda yazan tarihten sonra çalýþamazlar. Ancak DS-2019'da yazan süreniz dolduktan sonra Amerika'da seyahat amaçlý olarak 30 gün daha kalabilirsiniz.

Yurtdýþýndan Almanya'daki eþinin yanýna taþýnmak isteyen bir kimse, kendi ülkesinden ayrýlmadan önce, basit düzeyde Almanca bilgisini belgelemek zorundadýr. Bu kiþiler, ancak bundan sonra Almanya'ya seyahat edebilecekleri oturma müsaadesini alabilirler.

Söz konusu basit düzeydeki Almanca bilgisini Goethe-Institut'un bir sýnavýyla kanýtlayabilirsiniz..

Aðustos 2007 ikamet yasasý ile ilgili yapýlan köklü reformlar, Almanya?daki eþinin yanýna yerleþmek isteyen yabancýlara henüz vize talebinde bulunurken, kendi ülkesinde basit düzeyde Almanca bilgisine sahip olduðunu kanýtlama zorunluluðu getirmektedir. Bu düzenlemeyle, Almanya?ya gelecek olan bu kiþilerin en azýndan basit bir þekilde de olsa Almanca dilinde iletiþim kurarak toplumsal hayata katýlmalarýnýn saðlanmasý amaçlanmaktadýr. Batý Dilleri Kursu olarak Almanca Aile Birleþimi konusunda kursiyerlerimize ücretsiz danýþmanlýk hizmeti sunmaktadýr.

Almanya?ya gelecek olan eþin Almanca dilinde en azýndan basit düzeyde iletiþim kurabildiði vize baþvurusu sýrasýnda kanýtlanmalýdýr. Basit düzeyde Almanca bilgisiyle somut olarak Avrupa Konseyi tarafýndan geliþtirilen ?Diller için Ortak Avrupa Referans Çerçevesinin? A1 düzeyindeki bilgi seviyesi kastedilmektedir. Bu yenilik, Avrupa Birliði?nin ikamet ve iltica hukukuna yönelik düzenlemeler temelinde oluþturulmuþtur. Batý Dilleri Kursu?nun sizlere sunacaðý eðitim programý tamamen ihtiyacýnýza yönelik ve sýnav formatýna uygun olarak tasarlanmýþtýr.

Almanca Aile Birleþimi Sýnavý Ýçin Gereken Þartlar?

Alman hükümeti, gidecek bireylerin Almanya?ya kolay uyum saðlamalarý açýsýndan Uyum/Entegrasyon Yasasý kapsamýnda, bazý þartlarýn yerine getirilmesini zorunlu tutmuþtur.

Bu þartlar;

 • Alman vatandaþý Almanya?da ikamet etmeli ve Aile birleþimi için baþvurabileceði kiþi veya kiþiler kendi eþi veya çocuðu olmalýdýr.
 • Almanya?da yaþayan bireyin, ailesiyle yaþayacak uygun nitelikte evi olmasý gerekir.
 • Kalýnacak yer geçici olarak otel de olabilir.
 • Aile birleþimi yapacak kiþilerin en az 18 yaþýnda olmalarý gerekmektedir. 18 yaþýndan küçükler evlenerek aile birleþim vizesi alamazlar.
 • Uyum Yasasý gereði Almanya?ya gitmek isteyen kiþinin temel düzeyde Almanca bilgisine sahip olmasý þarttýr. Konsolosluða Start Deutsch A1 belgesi ile aile birleþimi vize baþvurusunda bulunulabilir.
 • Almanya?da bulunan eþin, son 3 aydýr bir iþ yerinde çalýþýyor olmasý gerekmektedir. Vize baþvurusunda yurt dýþýndaki eþin 3 aylýk maaþ bordrosu ayný zamanda yurt dýþýnda bulunan eþin gelirinin, giderler çýkarýldýktan sonra hane yaþamýný karþýlamasý gerekmektedir.

Batý Dilleri Kursu olarak Almanca Aile Birleþimi programlarýmýz hakkýnda daha detaylý bilgilendirmek ve bir çayýmýzý içmeniz için sizleri ofisimize bekliyoruz. Ayrýca Sakarya'da ilk kez ''YENÝ VATANIM ÖN UYUM PROJESÝ'' kapsamýnda ÖÐRENCÝLERE ÜCRETSÝZ AÝLE BÝRLEÞÝMÝ SEMÝNERÝ verilmektedir.

 

Batý Dilleri olarak özel derslerimiz; Ýngilizce ve diðer diller (Almanca, Fransýzca, Ýspanyolca, Ýtalyanca, Rusça, Arapça) olmak üzere özel ?birebir  deneyimli öðretmen kadromuz tarafýndan verilmektedir.

 Kursiyerlerimiz  ilk önce seviye belirleme sýnavýna katýlýr, Sevileri tespit edilen kursiyerlerimizin kendilerine uygun gün ve zaman belirlemesi yapýlarak Türk ve Yabancý öðretmen eþliðinde uygun ders programý uygulanýr.

Sýnýf içi derse oranla daha hýzlý ilerlemenizi saðlayan bu özel program, hedeflediðiniz Ýngilizce seviyesine kýsa zamanda ulaþmanýzý saðlayacaktýr.

Özel derslerimiz kurumumuzda ya da öðrencilerimizin ev ve iþyerlerinde de verilebilmektedir.

Kursiyerlerimizin Türk ya da yabancý öðretmen seçme obsiyonu bulunmaktadýr. Ana dili Ýngilizce olan (Native Speaker) öðretmenlerimiz özellikle okuma-konuþma-dinleme-yazma  uygulamalarýyla kursiyerlerimizin dil geliþiminde kýsa zamanda ilerleme kaydetmesini saðlar.

Ayrýca Sýnav Ýngilizcesi?ne yönelik teknik eðitim gerektiren (YDS-YÖKDÝL-IELTS-TOEFL vs.) özel sýnavlarda deneyimli ve konusunda uzman öðretmenlerimiz tarafýndan birebir verilmektedir.

Eğitim Programlarımıza Kaydolun

Kayıt Formu için lütfen tıklayınız

REFERANSLARIMIZ

Öğrencilerimiz ne diyor?

X