Kur Sistemi

A 1 = ELEMENTARY

A 2 = POST ELEMENTARY

B 1 = PRE INTERMEDIATE

B 2 = INTERMEDIATE

C 1 = UPPER INTERMEDIATE

C 2 = ADVANCED

 

A1 Elementary Seviyesi: Beginner seviyesinin bir üst seviyesi olan Elementary seviyesinde olan kiþiler basit ingilizce kalýplarýný bilmektedir. Ýngilizce kelime bilgisi Beginner seviyesine göre daha fazla olup, basit temel kalýplar ile kurulan cümleleri zorlanmadan anlayabilirler.

A2 Post-elementary Seviyesi : Daðarcýðýndaki kelime ve kalýplarla belirli konularda konuþmayý baþarýr. Yavaþ ve açýk bir ifade ile konuþulanlarýn büyük bölümünü anlayabilir. Basit ifadelerle cümleler kurabilir. Metinleri sözlük yardýmý ile okuyabilir ve az da olsa çeviri yapabilir. 

B1 Pre-Intermediate Seviyesi: Bu grupta bulunan kiþiler daha fazla kelime bilgisi ve daha fazla ingilizce kalýbýna hakimdir. Karþýsýnda tane tane konuþan kiþiler olmasý durumunda konuþulan bir çok konuyu rahatlýkla anlayabilir ve zorlanmalarýna raðmen yanýt verebilirler.

B2 Intermediate Seviyesi: Bu grupta bulunan kiþiler intermediate seviye grubunun ortasýnda bulunurlar. Daha fazla kelimeye ve daha fazla ingilizce kalýbýna hakim olduklarýnda anlama konusunda pre-intermediate seviyesindeki kiþiler gibi rahattýrlar. Ancak konuþma konusu devreye girdiðinde pre-intermediate seviyesindeki kullanýcýlardan çok daha iyi durumdadýrlar.

C1 Upper-Intermediate Seviyesi: Bu dil seviyesi Advanced dil seviyesinden önceki seviye ve intermediate seviyesinin son dil seviyesi olup diðer tüm dil seviyelerinden daha iyi durumdadýrlar. Bu dil seviyesindeki kiþiler kendilerine daha çok güvenir ve ana dili ingilizce olan insanlar ile akýcý olarak konuþabilirler. Bu gruptaki kiþiler yurtdýþýna rahatlýkla gidip gelebilirler.

C2 Advanced Seviyesi: Kelime ve gramer bilgisi en üst düzeyde olan seviye grubudur. Bu seviyede olan kiþiler ingilizceyi akýcý derecede konuþabilir, karþýsýndaki kiþi ne kadar hýzlý konuþursa konuþsun anlayabilir ve rahatlýkla ingilizce kitaplarý okuyabilir.

Bati Dilleri, Sakarya ingilizce Kursu, Sinav, Dil Kursu, YDS, TOEFL, IELTS, YÖKDIL, Erasmus, Almanca Aile Birlesimi, Speaking, Ilkögretim Ingilizce, Is Ingilizcesi, Work and Travel, Pilotajlik, Yurtdisi Dil Okulu, Kurumsal ingilizce, MEB dil sertifikasi, bati dilleri, bati dilleri merkezi, Ispanyolca , Italyanca, Rusça, Ingilizce Özel Ders, Ingilizce konusma, Ingilizce seviye tespit, Dil Sertifikasi, Çocuklar için Ingilizce, Kurumsal çeviri, Sakarya Ingilizce kursu , Sakarya Ispanyolca kursu, Sakarya Fransizca kursu, Sakarya Italyanca kursu, Sakarya Almanca kursu, Adapazari Ingilizce kurs, Adapazari Almanca kurs,Ýngilizce, versant sýnavý, Sakarya versant sýnavý, Sakarya Ýngilizce kursu, Sakarya dil kursu , Sakarya dil eðitimi, YDS , TOEFL, IELTS, erasmus, aile birleþimi, Ýngilizce kariyer, speaking, aile birleþimi, juniour ilköðretim, iþ Ýngilizcesi, work travel, yurtdýþý dil okulu, eðitim danýþmanlýðý, kurumsal Ýngilizce, MEB dil sertifikasý, batý dilleri, batý dilleri merkezi, yabancýlara Türkçe eðitim, Ýspanyolca , Ýtalyanca, Rusça, özel kurs Ýngilizce ders, Ýngilizce konuþma, Ýngilizce dilbilgisi, Ýngilizce seviye, Ýngilizce seviye tespit, dil sertifikasý, yurtiçi eðitim, yurtdýþý eðitim, Ýngilizce aktivite, Ýngilizce program, çocuk Ýngilizcesi, Sakarya çeviri, Sakarya kurumsal çeviri, Sakarya Ýngilizce kursu , Sakarya Ýspanyolca kursu, Sakarya Fransýzca kursu, Sakarya Ýtalyanca kursu, Sakarya Almanca kursu, Adapazarý Ýngilizce kurs, Adapazarý Almanca kurs