KURUMSAL

Batý Dilleri Merkezi, 1971’de yabancý dil öðrenmenin kapýlarýný Ýstanbul ve Türkiye’ye ilk ve resmi olarak açan, 1991’de de Adapazarý’nda ikinci þubesiyle eðitim vermeye kesintisiz olarak devam eden, yenilik, kalite, saygý ve anlayýþý politika edinmiþ bir yabancý dil eðitim kurumudur. Bünyemizde Yurtdýþý Eðitim Danýþmanlýðý kapsamýnda dünyanýn pek çok farklý yerlerinde dil okullarýnda eðitim, Work&Travel, Staj ve CampUSA programlarý aracýlýðýyla öðrencilerimizin yabancý bir dili en doðru ve isabetli bir biçimde öðrenmelerine yardýmcý oluyoruz. Ana dili Ýngilizce olan gerçek yabancý eðitmenler ile Ýngilizceyi doðru aksaný, grameri ve güncelliðiyle sunuyoruz. Uzman kadromuzla, Almanca, Ýtalyanca, Ýspanyolca, Fransýzca ve daha birçok diðer dili ayný eðitim politikamýza sadýk bir tavýrla hayata geçirmekteyiz. Hedefimiz sadece yabancý dil grameri bilen deðil, konuþabilen, okuduðunu ve dinlediðini anlayabilen öðrenciler yetiþtirmektir.

Öðretmen ile öðrencinin birebir temas kurabilmesini saðlayan U düzeni ferah sýnýflarda, dili çeþitli aktivitelerle sýkýlmadan öðrenirsiniz. Her ders 50 dk. sürer ve molalarda teras kafeteryamýzda yabancý eðitmenlerimiz ve arkadaþlarýnýz ile muhabbet edebilirsiniz. Ana dili Ýngilizce olan Amerikan, Ýngiliz ya da Kanadalý eðitmenlerimiz derslerinize Türk eðitmenlerinizle dönüþümlü olarak girerek, hem doðal Ýngilizce öðrenmenize, hem de sizi Ýngilizce konuþturmaya yardýmcý olurlar. Düzenli dersleriniz dýþýnda “Conversation” adýný verdiðimiz ücretsiz konuþma derslerinde konuþma akýcýlýðýnýzý ve telaffuzunuzu en üst seviyeye çýkarabilirsiniz.Her seviyeye uygun Ýngilizce kitap ve dergi ödünç alabilir ve Sinema Salonumuzda en beðenilen film ve dizileri Ýngilizce ya da Türkçe altyazýlý olarak, eðitmeniniz eþliðinde izleyerek Ýngilizceyi öðrenmenin alternatiflerini maksimuma çýkarabilirsiniz.
Bunlarýn dýþýnda ekstra olarak organize edilebilen piknik, barbekü ve klup partileri de nicesi!  

Batý Dilleri, Sakarya Ýngilizce Kursu, Sýnav, Dil Kursu, YDS, TOEFL, IELTS, YÖKDÝL, Erasmus, Almanca Aile Birleþimi, Speaking, Ýlköðretim Ýngilizce, Ýþ Ýngilizcesi, Work and Travel, Pilotajlýk, Yurtdýþý Dil Okulu, Kurumsal Ýngilizce, MEB dil sertifikasý, batý dilleri, batý dilleri merkezi, Ýspanyolca , Ýtalyanca, Rusça, Ýngilizce Özel Ders, Ýngilizce konuþma, Ýngilizce seviye tespit, Dil Sertifikasý, Çocuklar için Ýngilizce, Kurumsal çeviri, Sakarya Ýngilizce kursu , Sakarya Ýspanyolca kursu, Sakarya Fransýzca kursu, Sakarya Ýtalyanca kursu, Sakarya Almanca kursu, Adapazarý Ýngilizce kurs, Adapazarý Almanca kurs,